Modlitwy różańca

Oto modlitwy różańca. Będą one przydatne w nowennie pompejańskiej oraz oczywiście w samym różańcu. Najpierw zwróć uwagę na kolejność modlitw, a w drugiej części znajdziesz ich treść. 

1. Kolejność modlitw:

Modlitwy początkowe różańca

  • Krzyżyk: Wierzę w Boga
  • Pierwsze ziarno (koralik): Ojcze nasz
  • Trzy kolejne ziarna: Zdrowaś Maryjo
  • Ostatnie ziarno: Chwała Ojcu

Dziesiątki różańca

Każda dziesiątka składa się z:

  • Krótkiego rozmyślania nad daną tajemnicą różańca
  • 1 x Ojcze nasz
  • 10 x Zdrowaś Maryjo
  • 1 x Chwała Ojcu
  • Można dodać modlitwę fatimską lub modlitwę do Niepokalanej.

Odmawiamy od 1 do 20 dziesiątek różańca. Każda dziesiątka to jedna tajemnica różańca. Jakie to tajemnice?

Tajemnice różańca w kolejności chronologicznej

Tajemnice radosne: 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety. 3. Narodzenie Jezusa. 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni.

Tajemnice światła: 1. Chrzest Jezusa. 2. Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej. 3. Głoszenie królestwa Bożego. 4. Przemienienie na górze Tabor. 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnica bolesne: 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu. 2. Biczowanie Jezusa. 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa. 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię. 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

Tajemnica chwalebne: 1. Zmartwychwstanie Jezusa. 2. Wniebowstąpienie Jezusa. 3. Zesłanie Ducha Świętego. 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Modlitwa końcowa

To Pod Twoją obronę, a w nowennie pompejańskiej dodatkowo modlitwa błagalna lub dziękczynna.

2. Treść modlitw różańca:

Wierzę w Boga … (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu (Doksologia mała)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwy dodatkowe (nie wymagane)

Po każdej dziesiątce możemy dodać modlitwę fatimską skierowaną do Jezusa, albo modlitwę do Maryi Niepokalanej. 

Modlitwa fatimska do Pana Jezusa

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa do Maryi Niepokalanej

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwy w nowennie pompejańskiej

Dodajemy tylko wtedy, gdy modlimy się nowenną pompejańską.

Modlitwa błagalna nowenny pompejańskiej (pierwsze 27 dni nowenny)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa dziękczynna nowenny pompejańskiej (ostatnie 27 dni nowenny)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

>

Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!