Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona jest zarządzana przez Fundację Królowej Różańca Świętego . Strona prowadzona jest przez redakcję „Królowej Różańca Świętego” oraz wybranych moderatorów, do których zmiany Fundacja zastrzega sobie prawo.
 2. Inne strony internetowe prowadzone przez Fundację mogą podlegać odmiennym warunkom korzystania ze strony, z którymi należy zapoznać się odrębnie.
 3. Wejście i korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją wiążącego charakteru Regulaminu i przestrzeganie postanowień wynikających z Regulaminu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz celami utworzenia strony, a także obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt.4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Użytkownik po akceptacji niniejszego Regulaminu ma możliwość korzystania z zasobów wewnętrznych Strony, przeznaczonych dla Użytkowników.
 2. Użytkownik może założyć konto na Stronie podając odpowiednie Dane. Założenie konta na Stronie jest bezpłatne.
 3. Użytkownik korzystający ze Strony lub zakładający konto na Stronie zobowiązuje się do:
  • zachowywania wszelkich norm społecznych i kultury osobistej.
  • korzystania ze strony w sposób nie uciążliwy dla innych Użytkowników.
  • nie publikowania treści niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego, a w sytuacji wątpliwej, precyzowania swoich wpisów poprzez odniesienia do publikacji z nadanym imprimatur.
  • nie prowadzenia na stronie działalności marketingowej, reklamowej, naukowej lub zwracania się z prośbami o pomoc finansową itd., w sposób jawny lub ukryty () bez porozumienia z Fundacją.
  • nie publikowania treści gorszących, niemoralnych, z elementami nagości, o charakterze seksistowskim, rasistowskim, mowy nienawiści, prywatnych wiadomości od innych użytkowników, materiałów zastrzeżonych, podważających decyzje moderacji i innych, które mogą budzić wątpliwość.
  • nie naruszania praw osób trzecich oraz praw Fundacji.
  • nie publikowania treści z innych stron lub publikacji bez podania tytułu lub autora.
 4. Użytkownik nie może zakładać więcej niż jednego konta.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ptkt. 3 i 4 właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące zaprzestania przez Użytkownika naruszeń w tym: zawieszenia konta, wymagania od Użytkownika wyjaśnień, trwałego zablokowania konta.
 6. Korzystanie z biuletynu e-mail nie jest obligatoryjne i Użytkownik ma możliwość włączenia tej możliwości na etapie rejestracji oraz wyłączenia poprzez kliknięcie na link zawarty w biuletynie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI

 1. Fundacja odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Fundacja nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany treści Strony, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści Strony są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Fundacja nie ma wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 5. Fundacja prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, zapewniając poprawność jej działania.
 6. Fundacja nie gwarantuje stałej dostępności Strony, jak również jej poprawnego funkcjonowania.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Naruszenia praw osób trzecich spowodowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony bez zachowania niniejszego Regulaminu
 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony lub jej niedostępności, zwłaszcza spowodowanych przyczynami niezależnymi od Fundacji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Fundacja nie była w stanie zapobiec.
 • inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Fundacji jest administratorem danych osobowych Użytkowników Strony w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania lub rejestracji.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
 4. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
 5. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy, do celów rozliczeniowych, ściągnięcia wierzytelności, egzekwowania postanowień płynących z niniejszego Regulaminu lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych bez podawania Danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkowników.
 6. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 7. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy lub członkowie Fendacji w celach wymienionych powyżej. Pracownicy i członkowie Fundacji są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 8. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.
 9. Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 10. Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie.
 11. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Fundacja zastrzega, że Strona oraz zawarte na niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Strony treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji lub podmiotów z nim współpracujących.
 2. Użytkownicy przesyłający na stronę własne publikacje, materiały tekstowe i audiowizualne przekazują wszelkie prawa do nich na rzecz Fundacji, która może nimi dowolnie rozporządzać.
 3. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 4. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

KONTAKT Z MODERATOREM, ZGŁOSZENIA

 1. Pytania dotyczące użytkowania Strony należy składać na adres poczty elektronicznej.
 2. Fundacja rozpatruje zgłoszenia błędów na stronie lub naruszenia Regulaminu w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.
 3. W sytuacji, kiedy podane w zgłoszeniu informacje wymagają uzupełnienia, Fundacja zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

DEFINICJE

 1. Poprzez Dane Osobowe rozumie się informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP, adres E-Mail.
 2. Przez Fundację rozumie się właściciela strony tj. Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4 Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4 NIP 7792415009, REGON 302485268, Rejestr KRS 0000470749, Wpis do Rejestru Stowarzyszeń pod datą 19 lipca 2013 r.
 3. Poprzez Regulamin rozumie się niniejszy dokument prawny określający zasady korzystania ze Strony
 4. Poprzez Stronę rozumie się stronę www.pompejanska.rosemaria.pl z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki zewnętrzne z niniejszej strony, zwana dalej Stroną.
 5. Poprzez Użytkownika rozumie się osobę korzystającą ze Strony.
 • Kochani
  Odmawiam Nowenne pompejanska juz druga z kolei ,ponieważ trudno być zawsze skupionym odmawiajac duże ilości Zdrowas Maria..wyobrazam sobie że stoje przed domem Maryi i ja pozdrawiam i nastepnie proszę o modlitwe w mojej intencji ,mnie to pomagam.Pierwszą nowenne odmawialam za moja wnuczkę ,z która byly problemy,wnuczkazmienila się na lepsze bez watpienia ,dostała tez prace tak świetna ,ze bez pomocy Maryi takiej by nie dostała ale niestety straciła te pracę nie ze swojej winy .zalamałam się nieco ale nie tracę wiary w miłosierdzie Maryi wierzę że znowu dostanie prace może ta będzie bardziej jej odpowiadać.Drugą nowenne odmawiam w intencjii mojej corki o to by załozyła rodzinę .Wierzę że Maryja w tym pomoże bo jest Ona juz ostatnia moja nadzieją

 • Dodam jeszcze ,ze odmawiając Nowenne Pompejańską ,zmieniam się ,staję się lepsza ,pobożniejsza ,spokojniejsza łaska Boża splwa na odmawiającego bez watpinia pozdrawiam wszystkich serdecznie

 • Nowennę Pompejańską odmawiam 3 raz.Cały czas czuję opiekę Matki Bożej.Wiele łask uzyskałam nawet takich o które nie prosiłam, ale były też bardzo ciężkie dni.Myślę,że to szatan walczył o to abyśmy zaprzestali nowenny (modli się już 7 osób w mojej rodzinie)bo były i takie chwile że myśleliśmy że tak źle jeszcze nie było nigdy.Ale tę walkę szatan przegrał bo my modlimy się dalej i nie wyobrażam sobie dalszego życia bez nowenny.Zachęcam wszystkich do nowenny bo naprawdę warto.Królowa Różańca Świętego czuwa nad nami.
  Pozdrawiam wszystkich

 • Trafiłam przypadkiem na nowennę,trudno mnie pisać o swoich odczuciach.Jestem w połowie trzeciej nowenny,proszę Matkę Bożą o zdrowie.Wierzę,że mimo iż nadal choruję to i tak jest dużo lepiej.WIERZĘ,że będzie dobrze.

 • Witam serdecznie. Pragnę prosić o modlitwę.
  Ponad rok temu rozwiodłem się z żoną. Był to dla mnie bardzo ciężki okres i nadal bardzo przeżywam to co się stało. Mogę powiedzieć, że przeżyłem piekło. Bardzo ubolewam, bo w pewnym sensie straciłem synka, który obecnie ma 5 lat. Musiałem opuścić strony gdzie mieszkałem z żoną i z dzieckiem, mieszkam teraz 400 km od nich i mam utrudniony kontakt z dzieckiem, a mojej byłej jest to na rękę i robi wszystko by utrudnić mi kontakt z synkiem. A ja jestem teraz bez pracy, nie mogę jej znaleźć i na dodatek cierpię na nerwicę lękową i depresję. Mimo tego wszystkiego pragnę byśmy z żoną spróbowali zacząć wszystko od nowa. Chociaż ona ma kogoś a o nas nawet nie chce słyszeć. Wiem, że tak po ludzku jest to niemożliwe, ale modlitwa wstawiennicza może czynić cuda i niewątpliwie byłby to cud. Dla tego proszę wszystkich dobrej woli o modlitwę za nas. Byśmy znów mogli być rodziną. Bardzo tego pragnę dla nas i naszego syna.

 • Zaczęłam odmawiać modlitwę Pompejańską z rozpaczy i desperacji. Bardzo już pragnęłam być z mężczyzną który miałby zostać moim mężem. To pragnienie było niewyobrażalnym głodem serca, bardzo cierpiałam. Co chwilę widziałam, że ktoś ze znajomych poznawał tą właściwą osobę i nie potrafiłam się tym cieszyć, reagowałam załamaniem. Ten głód wynikał nie tylko z przeminiętych już lat młodości ale i niezaspokojonych potrzeb w relacji z mężczyzną. Nie pamiętam żeby tato emocjonalnie dał mi coś, pamiętam wstyd i zranienia. To było zagłuszone we mnie a odezwało się gdy się zakochałam. Pojawiło się pragnienie bycia zauważoną, docenioną, zaopiekowaną. Te pragnienia nie miały szans spełnienia, dostawałam jakieś namiastki i pragnęłam coraz więcej i więcej a ta osoba zaczynała się wycofywać a ja widziałam że tracę nawet tą „dużą odrobinę”. Było to dla mnie strasznie raniące i trudne do przeżycia. Podczas spowiedzi ksiądz zapytał czy jestem panną, potwierdziłam. Powiedział mi by modlić się do Maryi to mi pomoże znaleźć takiego na wzór św. Józefa. Z moich oczu poleciały łzy. Te słowa księdza zapadły mi głęboko w sercu. Jedyną nadzieją jest Maryja.
  Postanowiłam zacząć się modlić Pompejańską choć wiedziałam, ze to będzie trudne bo miałam wcześniej problem ze zmawianiem różańca. Zaczęłam odmawiać z intencją dobrego męża z jednoczesnym zawierzeniem „niech się stanie wola Boża” i ogromną prośbą bym potrafiła cieszyć się i radować mimo mojej samotności. Po kilku odmówionych nowennach zauważyłam że to pragnienie nie jest u mnie takie desperackie. Już nie wyszukuję możliwości i szans na spotkanie kogoś na siłę , czując potem ogromne rozczarowanie że „znów nic „.
  Zaczęłam ufać że jeśli ma dla mnie ktoś być to Pan Bóg postawi tego człowieka na mojej drodze. Odbędzie się to spokojnie. Bardzo mi ulżyło, przestałam się na tym tak bardzo skupiać, zaczęłam czuć radość. Nie czuję się już taka gorsza , że nikogo nie mam. Potrafię uwielbić Boga za to że obdarzył tak wielkim szczęściem i dobrem innych bo poznali już tą odpowiednią osobę. Zaczęła kiełkować we mnie także myśl o drodze konsekrowanej ale za wcześnie jeszcze na decyzje. Matka Boża jest przekochana i nigdy nie zostawia swoich dzieci a w szczególności tych serc które jej się zawierzyły.

 • Witam.
  W listopadzie 2015 dowiedziałam się, że zostanę babcią bliźniaków. Byłam przeszczęśliwa! Jednak ciąża była niebezpieczna i zagrożona. Baliśmy się wszyscy czy dzieci będą zdrowe. Opatrzność Boża zetknęła mnie z Nowenną Pompejańską (nigdy wcześniej o niej nie słyszałam). Zaczęłam odmawiać ją w kwietniu i zdążyłam skończyć przed porodem. Dzieciaczki urodziły się zdrowe, chwała Bogu! Nie śmiałam chyba jednak sądzić, że to moje modlitwy miały na to jakiś wpływ – niestety Nowenna jest bardzo trudną modlitwą: trudno skupić się na tak dużej ilości powtarzanych tych samych słów, a treść modlitwy błagalnej, a zwłaszcza dziękczynnej jest naprawdę trudna. A poza tym wielce możliwe, że i bez moich modlitw Pan Bóg planował zdrowy poród.
  Już niecały miesiąc później synowa zadzwoniła z prośbą o pomoc – nie była już w stanie zapanować nad uzależnieniem mojego syna od komputera. Niewiele mogłam zrobić tak natychmiast (młodzi mieszkają 400 km ode mnie). Ale od razu rozpoczęłam modlić się do Madonny Pompejańskiej, bo czułam się bezsilna i zrozpaczona. Tydzień później jak grom z jasnego nieba spadła na mnie inna wiadomość – moja córka ma kłopoty (nie chcę podawać szczegółów). Bez wahania rozpoczęłam drugą nowennę. Nie muszę Wam mówić jaki to wysiłek dwie nowenny jednocześnie, ale nie miałam wątpliwości, że jest to potrzebne moim dzieciom – jedynie Matka Boża mogła im pomóc. Już po tygodniu odzyskałam spokój w temacie córki – wiele się wyjaśniło, mam nadzieję, że córka wróciła na właściwą drogę na dobre.
  Obie nowenny odmawiałam wytrwale, choć niestety bywało różnie z jakością (wybacz, Maryjo). Tydzień po zakończeniu nowenny w intencji syna, syn zadzwonił do mnie z informacją, że podejmie leczenie w poradni (przez całą nowennę nie rozmawiałam z nim na ten temat). Tym razem nie mam najmniejszych wątpliwości, że Matka Boża wysłuchała moich próśb i wpłynęła na decyzję mojego syna (dzięki Matko).
  Aktualnie odmawiam następną nowennę w intencji moich dzieci, bo tam, gdzie mojej ludzkiej siły jest już za mało jedynie modlitwa może pomóc.
  Dziś nie mam już żadnych wątpliwości, że Nowenna Pompejańska pomaga! O ile taka jest Boża wola. Polecam wszystkim!

 • >

  Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!

  Rozdajemy obrazki

  z nowenną pompejańską