Robert: Uratowane małżeńśtwo

Treść świadectwa: W tej chwili jestem w trakcie odmawiania 4 NP. Po ogromnej kłótni z żoną, kiedy wydawało się wszystko jest beznadziejne, kolega podsunął mi egzemplarz „Miłujcie się” gdzie była mowa o Nowennie Pompejańskiej. Po skończeniu pierwszej nowenny zaczęło się powoli układać, „wróciliśmy do siebie” i poczęło się nam dziecko, dowiedzieliśmy się o tym w rocznicę ślubu.

Wydawało się, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, niestety dziecko w 5 tyg. ciąży odeszło od nas.Szok, nie wiedziałem co się dzieje, żona wręcz „wyrzuciła mnie ze szpitala”, potem dowiedziałem się, że poczuła się porzucona bo tuż po poronieniu wyszedłem na godzinę do pracy. Zaczęło się „piekło”, żona nie odzywała się do mnie przez długi czas, stwierdziła, że mnie nie kocha i nigdy nie kochała.
Byłem załamany, miałem myśli samobójcze, na skraju wyczerpania nerwowego,
lecz nie poddawałem się i cały czas odmawiałem nowennę.
Sytuacja zaczęła się zmieniać na początku trzeciej nowenny, teraz żona mówi, że
mnie kocha i chce ze mną być i chce ze mną dziecko.
Powoli sytuacja układa się między nami.
Wierzę, że z tego wielkiego kryzysu wyrośnie piękny owoc.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

Chcesz widzieć świadectwa nowenny pompejańskiej na Facebooku?
To proste – kliknij na >>POLUB >>

7 myśli na temat „Robert: Uratowane małżeńśtwo

 1. 33 OBIETNICE JEZUSA
  związane z odprawieniem Nowenny pierwszych sobót następujących po sobie 9 miesięcy, ku czci Niepokala­nego Serca Maryi, w duchu wynagrodzenia Mu za zniewagi

  1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Se­r­­ce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnie­nia­­mi i jeśli proszą Mnie z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.
  2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się spe­cjalną obecnością Mojej Matki i Moim błogosła­wień­s­t­wem.
  3. W nich samych i w ich rodzinach zapanuje pokój, har­mo­­nia i miłość.
  4. W ich rodzinach nie będzie zgorszeń ani niespra­wie­d­li­wości.
  5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.
  6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.
  7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cie­szyć szczególną opieką Mojej Matki i otrzymają wszy­stko, o co poproszą dla siebie i dla swojego dziecka.
  8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.
  9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i na­uczą się kochać Boga, bliźniego i swoich nieprzyjaciół.
  10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli No­wenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.
  11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w swe grzechy i znaj­dą nie tylko ich przebaczenie, lecz ponadto nie­winność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.
  12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci.
  13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko og­nia piekielnego, lecz ponadto kary czyśćcowej.
  14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gor­li­wości doj­dą szybko do największej doskonałości i świę­tości.
  15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią No­wennę, żadne z ich dzieci ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.
  16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.
  17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani po­wró­cą do prawdziwego Kościoła.
  18. Osoby duchowne i zakonne pozostaną wierne po­woła­niu; nie­wierni otrzymają łaskę nawrócenia i powro­tu.
  19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.
  20. Dusze łatwo oprą się pokusom ciała, świata i szatana.
  21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nie­na­wi­­ści pozwolą się zwyciężyć miłości.
  22. Dusze gorliwe rozradują się słodyczą modlitwy i o­fia­­ry. Nie będzie ich nękał niepokój, strach i zwąt­pie­nie.
  23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani prze­ciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nie­przewidziana nie zaskoczy ich.
  24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wie­cz­ne­­go i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramio­nach Mojej Matki.
  25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.
  26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i mi­ło­ś­ci rozważając Moją Mękę i cierpienia Mojej Ma­­t­ki.
  27. Dusze dążące do doskonałości dostąpią zaszczy­tu o­t­rzy­­­mania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czy­s­to­ś­ci i miłości.
  28. W chorobie czy w zdrowiu będzie im to­wa­rzy­szyć ra­dość wewnętrzna i zewnętrzna oraz uspokojenie.
  29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cie­sze­nia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.
  30. Dusze, które poczyniły postępy w zjednoczeniu mis­ty­cz­nym, otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie tyle o­ne same, lecz że Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja ko­cham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w działaniu całym ich bytem. Przeżyją cu­downe doświadczenie polegające na odczu­ciu, że każde po­ruszenie w nich dobra, piękna, święto­ś­ci, pokory, łagod­ności, posłuszeństwa, szczęś­cia, cudo­w­ności, to we wszy­st­kim i zawsze JA SAM JES­TEM, Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.
  31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na ca­łą wie­czność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.
  32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym, rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłysną na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzię­­­ki Memu Najświętszemu Sercu dojdą do chwa­ły.
  33. Dusze spragnione tego, co duchowe, po­stą­pią szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia.

 2. Zamieszczam wstępną rozpiskę Róż Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci na kwiecień. Dziękuję za listy i ciepłe słowa:-))). Nie ma strachu, nie poddamy się. Serdecznie zapraszam.

  Motto na kwiecień
  „Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy: głosić z rana Twoją łaskawość,
  a wierność Twoją nocami […]” Ps 92, 2-3.

  GRUPA I
  Róża Uzdrowienia i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Łukasza i Jakuba Apostoła
  Intencje:
  1. Za Urszulę, Jerzego i innych chorych, zwłaszcza za pacjentów szpitali i hospicjów, osoby operowane i po ciężkich zabiegach oraz za dusze tych, którzy przegrali walkę z chorobą
  2. Za osoby mające słaby kontakt ze Słowem Bożym i niedowierzające jego mocy.
  3. Intencje własne
  Tajemnice radosne
  1. Zwiastowanie – Wojtek
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety – Urszula
  3. Narodzenia Pana Jezusa – Gabriela
  4. Ofiarowanie – Łukasz
  5. Odnalezienie w Świątyni – Krzysztof + Marzena
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Brata Alberta
  1. Za Eryka, Koichiego [czyt.: Koicziego], Grażynę, Urszulę J., Marka, Patrycję, Izę, Agatę, Jerzego S. i innych chorych na choroby nowotworowe; za Tomka i chorych artystów.
  2. Za tych, co niosą innym ulgę we wszelkim bólu i pomagają im wytrwać do końca w Chrystusie
  3. W intencjach własnych

  Tajemnice światła
  1. Chrzest Pana Jezusa – łuc
  2. Cud w Kanie Galilejskiej – AMI
  3. Głoszenie Królestwa Bożego – Jadwiga H.
  4. Przemienienie – Gabriela
  5. Ustanowienie Eucharystii – Aneta
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Urszuli
  Ledóchowskiej
  1. Za Elę, Damiana i Artura, Piotra i innych zasmuconych i złamanych na duchu, których przerasta dźwiganie ich krzyża
  2. Za Bartosza R. , Natalię i ludzi, którzy dają innym nadzieję i za rozwój „apostolstwa uśmiechu” (św. Urszula Ledóchowska)
  3. W intencjach własnych.
  Tajemnice bolesne
  1. Ogrójec – Natalia
  2. Biczowanie – Zadowolona
  3. Cierniem koronowanie – Daria np.
  4. Upadki pod Krzyżem – Lidia
  5. Ukrzyżowanie – Ela
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Andrzeja Boboli
  1. Za Wojciecha, Łukasza M., Michała G. i ludzi, których poranienia i inni ludzie uczynili niezdolnymi do prawidłowego funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie
  2. Za Ewę, Halinę, Mariolę, Mateusza i ich bliskich o bezwarunkowe przebaczenie „ich winowajcom” i szczery żal nas wszystkich za nasze własne winy wobec bliźnich, szczególnie za grzechy języka
  3. W intencjach własnych

  Tajemnice chwalebne
  1. Zmartwychwstanie – Gabriela
  2. Wniebowstąpienie – Halina J.
  3. Zesłanie Ducha św. – Magda
  4. Wniebowzięcie – Ewa G.
  5. Ukoronowanie Maryi – Maria B.
  Grupa II
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem Sługi Bożego Jana Ciesielskiego
  Intencje:
  1. Za ofiary wypadków, katastrof, kataklizmów, aktów zniewolenia, przemocy i terroru; za dusze Darka , Amelki, Matta i innych tragicznie zmarłych ludzi
  2. Za bliskich ofiar, których życie legło w gruzach
  3. W intencjach własnych
  Tajemnice Radosne
  1. Zwiastowanie – Mariola
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety – Hania
  3. Narodzenie Pana Jezusa – Basia
  4. Ofiarowanie – Małgosia M.
  5. Odnalezienie – Łukasz
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem Sługi Bożego` Alojzego Kosiby
  Intencje:
  1. Za Franciszkę, Zofię Sz., o. Eugeniusza , Kazimierza…… ludzi starszych i schorowanych oraz za wszystkich, którzy okazują im miłosierdzie.
  2. Za odrzuconych i szykanowanych z powodu wieku, chorób, niepełnosprawności; za chorych pozbawionych należytej opieki i środków na leczenie
  3. W intencjach własnych
  Tajemnice światła
  1. Chrzest Pana Jezusa – Teresa ł.
  2. Kana Galilejska – Zosia
  3. Głoszenie Królestwa – Frania
  4. Przemienienie – Gabriela
  5. Ustanowienie Eucharystii – p. Hania
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego (polski patron osób przeżywających sprawy trudne lub beznadziejne)
  Intencje:
  1. Za Isię, Krystynę, Piotra, Karolinę, Łukasza, Alinę, Tomasza, Grzegorza, Tadeusza, Jolantę i osoby chore na ciele i duszy oraz rodziny dysfunkcyjne z powodu czyjejś choroby lub uzależnienia
  2. O zachowanie wiary, nadziei i miłości w obliczu chorób cudzych i własnych
  3. Intencje własne
  Tajemnice bolesne
  1. Ogrójec – Małgosia M.
  2.Biczowanie – Alina Ł.
  3. Cierniem koronowanie – Anna K.
  4. Droga krzyżowa – Teresa Ł.
  5. Śmierć na Krzyżu – Gosia

  Róża Uzdrowienia i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Józefa
  Intencje:
  1. Za umierającą Katarzynę i wszystkich konających oraz za dusze zmarłych bez pojednania z Bogiem
  2. Za Adama, Annę, Piotra, Kasię, Agatę, Piotra W., Dariusza, Małgorzatę W. i innych emigrantów, aby na obczyźnie towarzyszył im Chrystus oraz za dusze ludzi zmarłych na obcej ziemi
  3. W intencjach osobistych
  Tajemnice chwalebne
  1. Zmartwychwstanie – Zosia Sz.
  2. Wniebowstąpienie – Jadwiga H.
  3. Zesłanie Ducha Św. – Janusz
  4. Wniebowzięcie – m-g-m
  5. Ukoronowanie Maryi – Małgorzata D.K.

  III. GRUPA
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Jadwigi Śląskiej (patronka m.in. dłużników i osób bez środków do życia; również par oczekujących potomstwa i trudnego pojednania)
  Intencje:
  1. Za Katarzynę , Augustynę, Mariolę, Zbyszka, Magdę, …….. i osoby ciężko zadłużone, uzależnione, z syndromem bezradności, pozbawione perspektyw życiowych; skupione tylko na swoim problemie
  2. O uzdrowienie wewnętrzne i radykalną zmianę życia dla Ewy, Ewy G. Janusza, Patryka i Kamila, Karoliny i (podajemy własne)…….
  3. Intencje własne
  Tajemnice radosne
  1. Zwiastowanie – Halina J.
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety – Ewelina + Danuta DL
  3. Narodzenie Pana Jezusa – Cecylia + Ela P.
  4. Ofiarowanie – Marek S. + Jadwiga H.
  5. Odnalezienie – Brygida K + Jolanta

  Róża pod patronatem bł. Marianny Biernackiej (prosta kobieta, która poszła na śmierć za ciężarną synową)
  Intencje:
  1. Za Marzenę i kobiety ciężarne, zwłaszcza te, których ciąża jest zagrożona lub rozwija się w trudnych okolicznościach życiowych
  2. Za Małgorzatę i Dawida i inne bezdzietne małżeństwa; za rodziny w kryzysie oraz o dobrego męża (żonę)
  3. W intencjach własnych
  Tajemnice światła
  1. Chrzest – Maria Kow
  2. Cud w Kanie – Monika
  3. Głoszenie Królestwa – Ewelina
  4. Przemienienie – Maria (aciula)
  5. Ustanowienie Eucharystii –

  Róża Uzdrowienia i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Michała Archanioła
  1.Za osoby w żałobie, owdowiałe, za osieroconych rodziców i dzieci, ludzi niepełnosprawnych z powodu choroby i tych, którzy nie potrafią uwolnić się od przeszłości
  2. Za dusze śp. Adama W., Josefa, Krzysia, ks. Jana Kaczkowskiego, Alę i dusze osób zmarłych przedwczesną lub nagłą śmiercią
  3. W osobistych intencjach
  Tajemnice bolesne
  1.Ogrójec – Nasturcja
  2.Biczowanie – Piotr P.
  3.Cierniem Koronowanie – Teofila [nast., łucja]
  4. Droga Krzyżowa – Halina L
  5. Ukrzyżowanie – Agata Gd. Dorota

  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem bł. Edmunda Bojanowskiego
  Intencje:
  1. Za Jakuba, Lidzię, Mateusza B., Mateusza (hematologia) , Filipa, Bognę, Jana, Mikołaja, Maksymiliana, Zosię, Alę, Natalkę, Tereskę i wszystkie chore dzieci
  2. O szczególne prowadzenie przez Ducha Św. dla ich lekarzy, bliskich i opiekunów
  3. W intencjach osobistych
  Tajemnice chwalebne
  1. Zmartwychwstanie – Halina J. + Beata
  2. Wniebowstąpienie – Wiesia +Halina W
  3. Zesłanie Ducha Św. – Andrzej W. + Anna C
  4. Wniebowzięcie – Bożena Z .+ Stanisława
  5. Ukoronowanie Maryi – Monika +Klemens

  IV GRUPA
  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem św. Piotra i Pawła
  1. Za chorych w śpiączce oraz za Gabi, Krzysia, Marka, Marylę i ludzi o ograniczonych możliwościach komunikacyjnych (niewidzący, głuchoniemi, autystyczni, z rozdwojeniem osobowości; zaślepieni przez grzech, nałogi, złe emocje, nawyki, etc.)
  2. Za Bogdana, Ulę, Michała, Adama J., Antka i osoby skrajnie wyobcowane, niemogące odnaleźć drogi do ludzi i do Boga oraz za więźniów
  3. W intencjach własnych

  Tajemnice radosne
  1. Zwiastowanie –
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety – Gabriela
  3. Narodzenie Pana Jezusa – Ewa G.
  4. Ofiarowanie – Julia
  5. Odnalezienie – Ela

  Róża Uzdrowienia i Dobrej Śmierci pod patronatem bł. Adama Bargielskiego i kapłanów-męczenników II wojny
  Intencje:
  1. Za ks. Jana M., ojca Ryszarda C., ks. Mariusza, ks. Józefa, ks. Mariusza Ż., ks. Wojciecha, ks. Antoniego, ks. Sławomira, o.Tomasza i wszystkich chorych kapłanów oraz osoby zakonne
  2. Za ks. Z.C., J. oraz osoby konsekrowane zmagające się z kryzysem wiary i powołania, cierpiących duchowo i za tych, którzy porzucili stan kapłański lub zostali z niego wykluczeni
  3. Za duszę Wiesława i osób konsekrowanych w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza te, które za ziemskiego życia stały się przyczyną cudzego grzechu i zgorszenia
  Tajemnice światła

  1. Chrzest – Bronisława
  2. Kana Galilejska Anna 59
  3. Głoszenie Królestwa Nadia
  4. Przemienienie – Monika K.
  5. Ukoronowanie Maryi – Magda
  Róża Uzdrowienia I Dobrej Śmierci pod patronatem św. Faustyny
  1. Za Michała, Małgosię, Dominika i ludzi kuszonych myślami samobójczymi o radość i pokój serca
  2. Za dusze Gosi, Janusza, ks. Darka, Marcina, Tomka, Grzesia, Mariusza i jego brata, Krysię, Łukasza i innych zmarłych samobójców
  3. W intencjach własnych
  Tajemnice bolesne
  1. Ogrójec – Magda
  2. Biczowanie – Bożena ON
  3. Cierniem koronowanie – Magda ON
  4. Droga krzyżowa – Daria
  5. Śmierć Jezusa – Halina J.

  Róża Uzdrowienia Chorych i Dobrej Śmierci pod patronatem Edyty Stein
  1. Za Julię i rodzeństwo, Roberta, Krzysztofa, Paulinę, Martę, jej brata i innych w kryzysie wiary – o głębokie nawrócenie, uzdrowienie duchowe, opiekę Opatrzności i dobre zmiany w życiu
  2. Za Kościół cierpiący na całym świecie oraz za Michała i ludzi oddzielonych od kościoła i Sakramentów
  3. W intencji własnej
  Tajemnice chwalebne
  1.Zmartwychwstanie – Tomasz W. (faza) +Teofila
  2. Wniebowstąpienie – Magda
  3. Zesłanie Ducha Św. –
  4.Wniebowzięcie – Michał
  5. Ukoronowanie Maryi – Gabriela

A Ty co o tym myślisz? Napisz!